DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Program NOVÝ PANEL
 
Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).
Poskytovatel podpory:
  • Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků)
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (pro bankovní záruky)
1. Předmět a účel podpory
 
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami (dále jen „banka”) usnadnit financování oprav a modernizace (dále jen „oprava“) bytových domů1 (dále jen „dům”).
 
2. Vymezení příjemců podpory
 
a) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu,
 
b) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v domě podle zákona o vlastnictví bytů,
 
c) společenství vlastníků jednotek vzniklé v domě podle zákona o vlastnictví bytů.
 
3. Podmínky programu
 
3.1. Podporu mohou příjemci podpory získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav domu (dále též „podporovaný úvěr“)
 
3.2. K získání podpory je nutno splnit tyto podmínky:
 
a) dům musí být na území České republiky,
 
b) předmětem opravy domu musí být vždy nejméně činnosti  uvedené v části A přílohy č. 2 tohoto programu; to neplatí, jestliže stav  domu provedení těchto oprav prokazatelně nevyžaduje,
 
c) v případě žádosti o podporu formou zvýhodněné záruky za úvěr musí rozpočtové náklady na financování oprav dle částí A, B, C a D přílohy č. 2 programu činit nejméně 50 % z výše úvěru, ke kterému je žádána podpora,
 
d) žádost o podporu musí být podána:
 
da) před zahájením stavebních prací,
 
db) před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky),
 
3.3. Pokud jsou současně nebo postupně podávány žádosti o obě formy podpory, musí být podmínka dle bodu 3.2.d) splněna u obou žádostí.
 
3.4. Nedílnou součástí žádosti je prohlášení žadatele, že oprava domu je prováděna v souladu s platnými právními předpisy a že nemá závazky po lhůtě splatnosti ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, kraji, obci, svazku obcí nebo bance.
Dohoda o posečkání s úhradou závazků či o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky.
 
3.5. K žádosti o podporu musí být ke dni jejího podání vždy přiloženy:
 
a) výpis z katastru nemovitostí,
 
b) příloha k žádosti vyplněná úvěrující bankou nebo uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o zvýhodněnou záruku za úvěr),
 
c) uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o dotaci na úhradu úroků),
 
d) stanovisko poradenského a informačního střediska (dále jen „středisko“) k poskytnutí podpory.
 
3.6. Seznam fyzických a právnických osob pověřených výkonem činnosti středisek zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v Obchodním věstníku. Stanovisko střediska k žádosti bude vydáno do 30 dnů od předložení úplných dokladů.
 
3.7. Středisko vydá stanovisko poté, co mu příjemce podpory předloží:2
 
a) projektovou dokumentaci navrhované opravy domu,
 
b) položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na    činnosti, které jsou v rámci programu podporovány (příloha č. 2 programu),
 
c) doklad o podlahové ploše bytů v domě, na jehož opravu byl poskytnut úvěr,
 
d) v případě domů postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav  (viz příloha č. 1 programu), u kterých je  oprava prováděna změnou stavby podle stavebního zákona nebo větší změnou dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření s energii, též zprávu o energetickém auditu a průkaz energetické náročnosti  budovy.
 
3.8 Ve stanovisku střediska musí být v případě domů  postavených v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 programu potvrzeno, že pokud dojde při opravě domu ke změně stavby podle stavebního zákona či k větší změně dokončené budovy podle zákona o hospodaření s energií,  bude obvodový plášť budovy splňovat alespoň požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)].
 
3.9. Pokud je zákonem k provedení opravy vyžadováno stavební povolení, musí nabýt právní moci nejpozději v den podání žádosti (platí jen pro žádost o dotaci). Tento doklad nebo ohlášení stavebnímu úřadu či nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby či k nezbytným úpravám je žadatel povinen předložit jako součást žádosti, nejpozději však před rozhodnutím o poskytnutí podpory.
 
3.10. Žadatel musí též prokázat uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, který má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 nebo EN ISO 9001. Doklady týkající se dodavatele stavby mohou být v případě žádosti o záruku předloženy do 1 roku od poskytnutí podpory.
 
3.11. Po dobu poskytování podpory nesmí být provedena změna účelu užívání domu k jiným účelům než k bydlení.
 
3.12. Příjemce podpory je povinen do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, ukončit opravu domu a poté do šesti měsíců předložit Českomoravské záruční a rozvojové bance, a. s., poslední zápis o předání zhotoveného předmětu díla podepsaný zhotovitelem a příjemcem podpory.
 
3.13.  Dotaci na úhradu úroků nelze poskytnout k té části úvěru, jenž byla či bude použita na činnosti, ke kterým již byla poskytnuta jiná  dotace z prostředků státních a evropských fondů.
 
3.14. V rámci jedné žádosti může být poskytnuta dotace jen k jednomu úvěru.
 
3.15. Podpory jsou příjemcům poskytovány na základě smlouvy. Na poskytnutí podpory není právní nárok.
 
4. Druh a výše podpory
 
4.1. zvýhodněná záruka za úvěr
 
Příjemcům podpory lze poskytnout zvýhodněnou záruku za úvěr (dále jen „záruka“) ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Plnění ze záruky může být prováděno pouze v české měně.
 
Cena za poskytnutí záruky hrazená žadatelem činí max. 0,4 % p.a. z hodnoty záruky, čímž příjemce podpory získává veřejnou podporu formou finančního zvýhodnění, jehož výše činí 1,8 % p.a. z předpokládaného zůstatku záruky3.
 
V případě, kdy má úvěrující banka s poskytovatelem podpory uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným způsobem (viz seznam bank na internetové adrese ČMZRB: www.cmzrb.cz), hradí příjemce podpory pouze jednorázový poplatek ve výši 0,3 % z výše záruky a získává tak veřejnou podporu formou finančního zvýhodnění, jehož výše činí 1,2 % p.a. z předpokládaného zůstatku záruky. Výše zaručovaného úvěru je v tomto případě omezena částkou 10 mil. Kč4.
 
4.2. dotace na úhradu úroků
 
Podmínky a rozsah poskytování dotace na úhradu úroků (dále jen „dotace“) jsou upraveny nařízením vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 299/2001 Sb.“).
 
Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru o:
 
a) 2,5 procentního bodu, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v části A  přílohy č. 2 programu,
 
b) 3 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené v částech A  a B  přílohy č. 2 k programu ,
 
c) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou  minimálně všechny činnosti uvedené v  částech A, B a C   přílohy č. 2  programu,
 
d) 4 procentní body, nejvýše však do výše skutečně placené úrokové sazby, pokud předmětem opravy domu jsou minimálně všechny činnosti uvedené  v části A přílohy č. 2 programu a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle  zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov.
 
Jestliže stav domu  provedení některé z činností uvedených v příloze č. 2 části A, B a C prokazatelně nevyžaduje, má se pro účely přiznání dotace za to, že činnost uvedená pod příslušnou položkou  předmětem opravy je.
 
Postup výpočtu dotace stanoví nařízení vlády č. 299/2001 Sb.
 
Dotace se poskytuje pouze k části úvěru určené na financování  činností stanovených v příloze č. 2 tohoto programu při současném splnění podmínky, uvedené v bodě 3.13.
Výše podpořené části úvěru  nesmí překročit částku 5 500 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů v opravovaném domě.
Pokud je oprava realizována na základě více žádostí, vztahuje se toto omezení na souhrn všech úvěrů, ke kterým je žádána podpora.
 
Dotace bude vyplácena postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o dotaci.
 
V případě, že úvěr nebude do dvou let od data uzavření smlouvy o úvěru vyčerpán do podporované výše, výše dotace se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky dotace.